ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vermiform appendix

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vermiform appendix*, -vermiform appendix-

vermiform appendix ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vermiform appendix (n.) ไส้ติ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
vermiform appendixn. ไส้ติ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vermiform appendix
Back to top