ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venter*, -venter-

venter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venter (n.) ท้อง See also: พุง, ช่องท้อง Syn. stomach, belly

venter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: invent ; create ; make ; evolve FR: inventer ; découvrir ; développer
กุเรื่อง[v. exp.] (ku reūang) EN: cook up FR: inventer une histoire
ปั้นน้ำเป็นตัว[v. exp.] (pan nām pen) EN: make something out of nothing ; make up sth out of whole cloth ; fabricate ; concoct FR: forger ; inventer
ปั้นเรื่อง[v. exp.] (pan reūang) EN: invent a story ; make up a story FR: inventer une histoire
พัด[v.] (phat) EN: fan ; blow FR: souffler ; éventer ; attiser ; ventiler ; venter
เปิดเผยความลับ[v.] (poētphoēikh) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; éventer un secret ; livrer un secret ; vendre la mèche (fam.)
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ปรับ[v.] (prap) EN: tell ; relate ; vent ; reveal FR: dire ; relater ; raconter ; éventer
สร้างเรื่อง[v.] (sāng reūang) EN: play up FR: inventer des histoires
สร้างสรรค์[v.] (sāngsan) EN: create ; invent FR: créer ; inventer
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up ; plot ; arrange ; suppose FR: inventer ; concocter
อุปโลกน์[v.] (uppalōk = u) EN: set up ; make up ; invent ; hold out as ; represent as FR: inventer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venter
Back to top