ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vendable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vendable*, -vendable-

vendable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vendable (adj.) ที่ขายได้ See also: ที่จำหน่ายได้ Syn. marketable

vendable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขายไม่ได้[adj.] (khāi mai dā) EN: unsalable ; unsaleable FR: invendable
ขายไม่ออก[adj.] (khāi mai øk) EN: unsalable ; unsaleable ; hard to move FR: invendable ; difficile à écouler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vendable
Back to top