ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaque*, -vaque-

vaque ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สาธารณรัฐสโลวัก[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Slovak Republic FR: République slovaque [f]
ทำภารกิจส่วนตัว[v. exp.] (tham phārak) EN: FR: vaquer à ses occupations

vaque ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaque
Back to top