ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valorousbrave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valorousbrave*, -valorousbrave-

valorousbrave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valorousbrave (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valorousbrave
Back to top