ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacillate between

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacillate between*, -vacillate between-

vacillate between ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacillate between (phrv.) ลังเลระหว่าง See also: ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง Syn. hover between, waver between

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacillate between
Back to top