ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

urinary bladder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *urinary bladder*, -urinary bladder-

urinary bladder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
urinary bladder (n.) กระเพาะปัสสาวะ
English-Thai: HOPE Dictionary
urinary bladdern. กระเพาะปัสสาวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
urinary bladder; vesica urinariaกระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ bladder; vesica ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
urinary bladderกระเพาะปัสสาวะ, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุง  ทำหน้าที่รับน้ำปัสสาวะจากไตก่อนที่จะขับถ่ายออกจากร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวไส้ (n.) urinary bladder Syn. กระเพาะปัสสาวะ

urinary bladder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
膀胱[páng guāng, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ, 膀胱] urinary bladder; bladder

urinary bladder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尿袋[いばりぶくろ;ゆばりぶくろ, ibaribukuro ; yubaribukuro] (n) (arch) (See 膀胱) urinary bladder
膀胱[ぼうこう, boukou] (n,adj-no) urinary bladder
六腑;六府[ろっぷ, roppu] (n) (See 三焦) the six internal organs (large intestine, small intestine, gallbladder, stomach, san jiao, urinary bladder)

urinary bladder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเพาะปัสสาวะ[n. exp.] (kraphǿ pats) EN: urinary bladder ; bladder FR: vessie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า urinary bladder
Back to top