ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

up-tp-date

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *up-tp-date*, -up-tp-date-

up-tp-date ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
up-tp-date (adj.) ปัจจุบันนี้ See also: ขณะนี้, สมัยนี้ Syn. current, new Ops. old, old-fashisoned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า up-tp-date
Back to top