ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwished*, -unwished-

unwished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwished (adj.) ไม่เป็นที่ต้องการ Syn. undesirable Ops. desirable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwished
Back to top