ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwelcomely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwelcomely*, -unwelcomely-

unwelcomely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwelcomely (adv.) อย่างน่ารังเกียจ Syn. cruelly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwelcomely
Back to top