ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unutterably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unutterably*, -unutterably-

unutterably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unutterably (adv.) อย่างไม่อาจบรรยายได้ See also: อย่างตื้นตันใจ Syn. indescribably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unutterably
Back to top