ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsupportable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsupportable*, -unsupportable-

unsupportable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsupportable (adj.) ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ See also: ซึ่งไม่สามารถต้านทานได้ Syn. unprotected, unguarded Ops. defensible, tenable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsupportable
Back to top