ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsubstantiated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsubstantiated*, -unsubstantiated-

unsubstantiated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsubstantiated (adj.) ไม่มีพื้นฐาน See also: ไม่มั่นคง, ไม่แข็งแรง Syn. baseless, erroneous, uncorroborated, ungrounded, groundless

unsubstantiated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己申告[じこしんこく, jikoshinkoku] (n) personal statement; verbal or informal, unsubstantiated assertion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsubstantiated
Back to top