ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unseemliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unseemliness*, -unseemliness-

unseemliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unseemliness (n.) ความไม่เหมาะสม See also: ความไม่ถูกต้อง Syn. indecency Ops. decency, propriety, seemliness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unseemliness
Back to top