ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unroofed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unroofed*, -unroofed-

unroofed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unroofed (adj.) ที่ไม่มีอะไรปิด See also: เปลือย Syn. bald, bare, undraped, exposed Ops. covered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unroofed
Back to top