ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unplowed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unplowed*, -unplowed-

unplowed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unplowed (adj.) ซึ่งไถคราดทิ้งไว้ See also: ซึ่งยังไม่เพาะปลูก Syn. unsowed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unplowed
Back to top