ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unmerited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unmerited*, -unmerited-

unmerited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unmerited (adj.) ได้มาโดยไม่ต้องทำงาน See also: ได้มาโดยไม่ต้องออกแรง Syn. undeserved, unwarranted

unmerited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
過分[かぶん, kabun] (adj-na,n,adj-no) excessive; unmerited; generous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unmerited
Back to top