ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uninduced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uninduced*, -uninduced-

uninduced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uninduced (adj.) ที่เป็นฝ่ายเดียว See also: ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว Syn. independent, spontaneous Ops. multilateral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uninduced
Back to top