ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unharried

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unharried*, -unharried-

unharried ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unharried (adj.) ไม่รีบเร่ง Syn. comfortable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unharried
Back to top