ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfortified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfortified*, -unfortified-

unfortified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfortified (adj.) ไม่ได้รับการช่วยเหลือ See also: ไม่มีใครช่วย Syn. helpless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfortified
Back to top