ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undraped

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undraped*, -undraped-

undraped ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undraped (adj.) ที่ไม่มีอะไรปิด See also: เปลือย Syn. bald, bare, unroofed, exposed Ops. covered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undraped
Back to top