ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

understand what someone is up to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *understand what someone is up to*, -understand what someone is up to-