ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

understaffed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *understaffed*, -understaffed-

understaffed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
understaffed (adj.) มีคนงานไม่เพียงพอ See also: มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ Ops. overmanned

understaffed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手不足[てぶそく, tebusoku] (adj-na,n) shorthanded; understaffed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า understaffed
Back to top