ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncultivatable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncultivatable*, -uncultivatable-

uncultivatable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncultivatable (adj.) ที่ขาดการบำรุง See also: ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง Syn. uncultivable Ops. cultivatedว cultivable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncultivatable
Back to top