ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncorroborated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncorroborated*, -uncorroborated-

uncorroborated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncorroborated (adj.) ไม่มีพื้นฐาน See also: ไม่มั่นคง, ไม่แข็งแรง Syn. baseless, erroneous, unsubstantiated, ungrounded, groundless

uncorroborated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 孤证不立 / 孤證不立] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncorroborated
Back to top