ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconfused

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconfused*, -unconfused-

unconfused ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconfused (adj.) ที่ไม่สับสน Syn. lucid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconfused
Back to top