ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncommonness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncommonness*, -uncommonness-

uncommonness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncommonness (n.) การเกิดไม่ถี่ See also: ความไม่ถี่ Syn. irregularity, scarcity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncommonness
Back to top