ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbleached cotton thread

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbleached cotton thread*, -unbleached cotton thread-

unbleached cotton thread ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbleached cotton thread (n.) ด้ายดิบ See also: ด้ายที่ไม่ย้อมสี

unbleached cotton thread ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้ายดิบ[n.] (dāidip) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbleached cotton thread
Back to top