ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unappreciated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unappreciated*, -unappreciated-

unappreciated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unappreciated (adj.) ที่ไม่น่าชื่นชม Syn. disagreeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unappreciated
Back to top