ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

umbrealla

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *umbrealla*, -umbrealla-

umbrealla ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
umbrealla (n.) ร่มกันแดด Syn. sunshade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า umbrealla
Back to top