ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ultramontanist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ultramontanist*, -ultramontanist-

ultramontanist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ultramontanist (n.) ชาวโรมันคาทอลิก (คำต้องห้าม) Syn. Roman Catholic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ultramontanist
Back to top