ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

typifying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *typifying*, -typifying-

typifying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
typifying (adj.) ซึ่งเป็นตัวอย่าง See also: ซึ่งเป็นของทดลอง Syn. representative, illustrative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า typifying
Back to top