ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tweezer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tweezer*, -tweezer-

tweezer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tweezer (n.) ปากคีบ See also: คีมเหล็ก, คีมปากนกแก้ว
tweezer (n.) คีม See also: คีมปากนกแก้ว Syn. forceps
tweezers (n.) แหนบ See also: คีมหนีบ
English-Thai: HOPE Dictionary
tweezers(ทวี'เซอซ) n.,pl. คีมหนีบ,คีมถอนขน
English-Thai: Nontri Dictionary
tweezers(n) คีมเล็ก,แหนบ,ปากคีบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหนบ (n.) tweezers See also: tongs, pincers

tweezer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉毛钳[méi máo qián, ㄇㄟˊ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄢˊ, 眉毛钳 / 眉毛鉗] tweezers
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 镊 / 鑷] tweezers; forceps; nippers; pliers; to nip; to pick up with tweezers; to pluck out
镊子[niè zi, ㄋㄧㄝˋ ㄗ˙, 镊子 / 鑷子] tweezers; nippers; pliers

tweezer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピンセット[, pinsetto] (n) tweezers (fre
刺抜き[とげぬき, togenuki] (n) tweezers; forceps
鑷子[せっし;ちょうし;ぢょうし, sesshi ; choushi ; dyoushi] (n) (See ピンセット) tweezers (esp. in a medical or laboratory setting); forceps

tweezer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คีมคีบ[n. exp.] (khīm khīp) EN: tweezers FR:
แหนบ[n.] (naēp) EN: tweezers FR: pince à épiler [f]
ปากคีบ[n.] (pākkhīp) EN: forceps ; tweezers FR: pince [f] ; tenaille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tweezer
Back to top