ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tuxido

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tuxido*, -tuxido-

tuxido ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tuxido (n.) เสื้อกะลาสีสีน้ำเงินทำด้วยขนสัตว์หนาและมีกระดุมสองแถว Syn. jacket, tail coat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tuxido
Back to top