ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn left

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn left*, -turn left-

turn left ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn left (phrv.) เลี้ยวซ้าย See also: หันทางซ้าย Syn. bear left, keep left
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้ายหัน (v.) turn left Ops. ขวาหัน
เลี้ยวซ้าย (v.) turn left See also: turn to the left
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
717, turn left zero-one-zero, maintain 3,000 until established on approach.717, เลี้ยวซ้าย ศูนย์-หนึ่ง-ศูนย์ คงระดับที่ 3,000 จนถึงระดับที่กำหนด
The Tweet said to turn left onto the dirt road after the seventh barn.เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายไปในถนนดิน หลังโรงนาเลข7
Really? Because when we asked the cabbie to turn left at the burned-out car, he said,จริงหรือ เพราะตอนที่เราบอกให้แท็กซี่เลี้ยวซ้าย
What you wanna do is turn left at the sign go three blocks, veer right, then make the second left.ขับไปสามช่วงถนน ชิดขวา เลี้ยวว้ายที่สอง
And, D, you turn left instead of right, you stop anywhere, you try to call your Five-O buddies, then your daughter dies.และ ดี นายไปผิดทาง หรือหยุดที่ไหน
Then I turn left onto Moonsinger Lane--แล้วข้าก็เลี้ยวซ้าย ไปที่ถนนมูนซิงเกอร์...
She will no longer turn left onto Ragman Lane.นางจะไม่เลี้ยวซ้ายไป ถนนเรคแมนอีกแล้ว
Turn left 30m ahead. We're getting out.อีก 30 เมตรข้างหน้าช่วยเลี้ยวซ้ายด้วย พวกเราจะลงจากรถ
Turn left and go two blocks to 954 President Street.เลี้ยวซ้ายตรงไปอีก 2 ช่วงตึก ไปที่ 954 ถนนเพรสซิเด้นท์
Turn left at next signalเลี้ยวซ้ายสัญญานข้างหน้า
Turn left at the hospital and turn right at the first street.เลี้ยวซ้ายจากโรงพยาบาล แล้ว เลี้ยวขวาตรงซอยแรก
Turn left at the next roundabout.เลี้ยวซ้าย ที่วงเวียนข้างหน้า

turn left ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
左翼に走る[さよくにはしる, sayokunihashiru] (exp,v5r) to turn leftist

turn left ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้เลี้ยวซ้าย[v. exp.] (hai līo sāi) EN: turn left ahead FR: obligation de tourner à gauche
เลี้ยวซ้าย[v. exp.] (līo sāi) EN: turn left ; turn to the left FR: tourner à gauche ; virer à gauche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn left
Back to top