ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn aside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn aside*, -turn aside-

turn aside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn aside (vt.) เบน See also: บิดเบน, เบนสายตา Syn. turn away, sidetrack

turn aside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け流す[うけながす, ukenagasu] (v5s,vt) to ward off; to elude; to turn aside (a joke)
身を翻す[みをひるがえす, miwohirugaesu] (exp,v5s) to turn aside adroitly; to dodge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn aside
Back to top