ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tremblor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tremblor*, -tremblor-

tremblor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tremblor (n.) อาการสั่น See also: อาการสั่นกลัวหรือ สั่นหนาว Syn. tremor, shock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tremblor
Back to top