ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

traversable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *traversable*, -traversable-

traversable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
traversable (adj.) ซึ่งลึกและกว้างพอสำหรับการเดินเรือ Syn. passable Ops. impassable, unpassable, unnavigable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า traversable
Back to top