ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trapdoor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trapdoor*, -trapdoor-

trapdoor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประตูกล[n. exp.] (pratū kon) EN: trapdoor FR:
ประตูลับ[n. exp.] (pratū lap) EN: trapdoor FR: porte secrète [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trapdoor
Back to top