ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transude*, -transude-

transude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transude (vi.) จับตัวเป็นหยดน้ำ See also: ซึมออกมาเป็นหยดน้ำ Syn. exude

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transude
Back to top