ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

town hall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *town hall*, -town hall-

town hall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
town hall (n.) ศาลากลาง See also: ห้องสมาคม
English-Thai: HOPE Dictionary
town halln. ศาลากลางจังหวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
town hallสำนักงานเทศบาลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศาลากลาง (n.) town hall See also: city hall
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you promise that you'll never come here again and that you'll never call me or write me or try to see me, ever, then I'll go to the town hall and, if it seems so important to you, I'll get a passport.ถ้าคุณสัญญาว่าคุณจะไม่มาที่นี่อีก และคุณจะไม่โทรหรือเขียนจดหมายหาฉัน หรือพยายามจะมาพบฉัน ไม่โดยเด็ดขาด
I'm afraid the town hall is about the only place.ฉั้นเกลียดแถวตัวเมือง เพียงแค่สถานที่เดียว
Today the first of two historic town hall meetings will get underway in Arcata Californiaในศาลาว่าการสองครั้ง โดยวันนี้เป็นครั้งแรก (อาร์แคตา, แคลิฟอร์เนีย, ประชากร 15,000 คน) ในเมืองอาร์เคตา รัฐแคลิฟอร์เนียมีการประชุมครั้งประวัติศาสตร์
We have to go to the town hall to get my mother. She was just there.เราต้องกลับไปรับแม่ของฉัน ที่ศาลากลางเมือง แม่คอยอยู่ที่นั่น
I wanna tell them my story. I've booked the town hall for a week.ผมอยากเล่าเรื่องของผมให้พวกเขาฟัง ผมจองศาลากลางไว้หนึ่งอาทิตย์
The town hall is about 700.ศาลากลางจุได้ 700 คน
Have you thought about having a kind of town hall meetingคุณคิดเรื่องการเรียกประชุมเมืองบ้างมั้ย
By what, changing community opinion with town hall meetings?โดนอะไร, โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของชุมชน ด้วยการประชุมที่หอประชุมในเมืองหรือ?
But Conrad has me coaching him through an earwig for this town hall meeting.แต่คอนราดให้ฉัน คอยช่วยบอกเขาผ่านหูฟัง สำหรับงานพบปะคนท้องถิ่น
Well, Mr. Grayson did a remarkable job at the town hall meeting today.คุณเกรย์สันทำได้น่าทึ่งมากเลยครับ ที่งานประชุมวันนี้
The town hall meeting tonight.มีประชุมเมืองคืนนี้ บางทีเราน่าจะยกเลิกมัน
I suggest we take this to a town hall meeting. We...ฉันคิดว่าเราต้องเอาเรื่องนี้ เข้าที่ประชุมสภาเมืองซะเเล้วหล่ะ เรา...

town hall ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
市庁舎[しちょうしゃ, shichousha] (n) town hall; city hall

town hall ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng m) EN: city wall ; town hall ; wall surrounding a city ; defensive wall FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m] ; mur d'enceinte [m]
ศาลากลาง[n.] (sālāklāng) EN: town hall ; city hall FR: hôtel de ville [m] ; mairie [f] ; maison communale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า town hall
Back to top