ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

to estimate an average

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *to estimate an average*, -to estimate an average-