ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

to blow a raspberry tart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *to blow a raspberry tart*, -to blow a raspberry tart-

to blow a raspberry tart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
to blow a raspberry tart (sl.) ตด See also: ผายลม Syn. raspberry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า to blow a raspberry tart
Back to top