ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

title-holder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *title-holder*, -title-holder-

title-holder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng ki) EN: proprietor ; owner ; title-holder FR:
ถือกรรมสิทธิ์[v. exp.] (theū kammas) EN: hold title (to) ; be the title-holder (of) FR: posséder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า title-holder
Back to top