ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tire of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tire of*, -tire of-

tire of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tire of (phrv.) ทำให้เหนื่อย ท้อถอยและไม่สนใจสิ่งต่างๆ See also: เหนื่อยหน่าย Syn. cheese off, feed up
tire of (phrv.) รู้สึกเบื่อหน่าย (มักใช้รูป passive voice) See also: เหนื่อยหน่าย, เฉื่อยชา Syn. brown off, feed up
tire of (phrv.) เหนื่อยมาก See also: หมดกำลัง
tire of (phrv.) หมดความอดทนกับ See also: หมดความสนใจกับ

tire of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯が浮く[はがうく, hagauku] (exp,v5k) to get loose teeth; to tire of someone's bragging
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
飽く;厭く;倦く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (arch) (See 飽きる) to tire of; to lose interest in; (2) to be satisfied; to enjoy; (3) (after the -masu stem of a verb) to do adequately

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tire of
Back to top