ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tie down to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tie down to*, -tie down to-

tie down to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tie down to (phrv.) ผูกหรือมัดไว้กับ
tie down to (phrv.) ทำให้ยึดมั่นกับ See also: ทำให้รักษาสัญญา Syn. fasten down, nail down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tie down to
Back to top