ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tick off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tick off*, -tick off-

tick off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tick off (phrv.) ทำเครื่องหมายขีด (ของบางสิ่ง) See also: ขีดแต้มของ Syn. check off
tick off (phrv.) ด่าว่า See also: ต่อว่า Syn. ticking off, tell off
tick off (phrv.) ทำให้โกรธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who did you tick off to get stuck with this?โอ.. เยี่ยมมากเลย ! นี่ต้องรีบขอบคุณ เลยไหมเนี่ย
Is the last person you want to tick off is miss Penelope Garcia.คือคนสุดท้ายที่อยากยั่วให้โมโห คือคุณเพเนโลเป้ การ์เซีย
Lola, wipe that lipstick off. You're far too young.โลล่า เช็ดลิปสติคออกซะ เธอยังเด็กเกินไป

tick off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; rebuke ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tick off
Back to top