ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throw off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throw off*, -throw off-

throw off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw off (phrv.) สลัดออก See also: เหวี่ยงออก, ขว้างออกไป Syn. cast off, chuck off, fling off, shake off, toss off
throw off (phrv.) ทำให้ทรงตัวไม่ได้ See also: เสียการทรงตัว Syn. shake off
throw off (phrv.) รีบถอดออก Syn. cast off
throw off (phrv.) หนีรอดจาก Syn. chuck off, fling off
throw off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ Syn. fling off
throw off (phrv.) ส่งออกมา (กลิ่น, ความร้อน ฯลฯ) Syn. fling off, give forth
throw off (phrv.) เขียนง่าย Syn. dash off
throw off (phrv.) พูดไม่ระวัง
throw off (phrv.) ทำให้สับสน See also: ทำให้ว้าวุ่น Syn. throw out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government"หากเมื่อมีการข่มเหงและแย่งชิง, เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น, หากสิทธิถูกจำกัดโดยทรราช,
And it would throw off the whole composition. I'll lean over.แต่เธอจะยืนและฉันต้องนั่ง ภาพคงออกมาไม่ดีแน่
He's trying to throw off the investigation.เขาพยายามจะทำให้การสืบสวนยุ่งเหยิง
Cary stayner, the yosemite killer, drove more than 50 miles to dump cigarette packs and driver's licenses at intersections to throw off suspicion.แครี่ สเตย์เนอร์, นักฆ่าแห่งโยเซไมท์ ขับรถกว่า 50 ไมล์เพื่อไปทิ้งซองบุหรี่ และใบขับขี่ที่สี่แยก เพื่อเบี่ยงเบนร่องรอย
I have responsibilities as a home-room teacher, but you want me to throw off all my other duties and focus on being the home-room teacher for this class?ฉันมีหน้าที่เป็นครูโฮมรูม แต่คุณต้องการให้ฉันทิ้งงานทุกอย่างของฉัน แล้วมุ่งกับการเป็นครูโฮมรูมของห้องพิเศษเหรอ?
Make lots of it to throw off a dragon's aim!ทำเีสียงเยอะๆเข้าไว้ เพื่อให้มังกรมันเล็งวืด
Your weight should be evenly distributed. You gotta throw off the back foot.กระจายน้ำหนักให้เท่ากัน ให้แรงส่งมาจากเท้าหลัง
Walked through the stream to throw off the hounds.จวบจนลมหายใจสุดท้าย ข้าจะจำมันเอาไว้
To throw off the opponent?เพื่อกำจัดคู่ต่อสู้เหรอ
If Ford was stalking your cousin, he would have seen Hitchens as competition, so he kills him and he plants the photos to throw off your investigation.ถ้าฟอร์ดเป็นคนที่คอยแอบตาม ญาติของคุณ เขาอาจมองว่าฮิทเช่นส์ เป็นคู่แข่งของเขา เขาฆ่าฮิทเช่นส์ และจัดวางรูปภาพเอาไว้
We must throw off the yoke of old hatreds.เราต้องโยนความเกรียดชัง กันทิ้งไปให้หมด
Some part of you girls I always identified with... no matter how old you get, a woman's hard-pressed to throw off that part of herself.บางเสี้ยวของชิวิตเด็กสาว ฉันหมายถึง ไม่ว่าวัยไหน เสี้ยวนั้นของชีวิตผู้หญิงจะถูกกดไว้แน่น จนขว้างทิ้งไปไหนไม่พ้น

throw off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zì, ㄗˋ, 恣] throw off restraint
挣脱[zhèng tuō, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄛ, 挣脱 / 掙脫] throw off
脱去[tuō qù, ㄊㄨㄛ ㄑㄩˋ, 脱去 / 脫去] throw off

throw off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち解ける;打解ける[うちとける, uchitokeru] (v1,vi) to open one's heart; to throw off reserve; to be frank
振り落とす;振り落す[ふりおとす, furiotosu] (v5s,vt) to shake off; to throw off
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
脱ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots)
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P)

throw off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ปลดแอก[v.] (plot-aēk) EN: liberate ; free ; release ; unyoke ; throw off the yoke FR: se libérer
สลัด[v.] (salat) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away FR: rejeter ; se débarasser de ; éjecter

throw off ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joch {n} | das Joch abschüttelnyoke | to shake off the yoke; to throw off the yoke

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throw off
Back to top