ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throw into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throw into*, -throw into-

throw into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw into (phrv.) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป Syn. fling into, hurl into, pitch into, toss into
throw into (phrv.) จับขังคุก See also: ส่งตัวไป Syn. fling into, hurl into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผวา (v.) throw into Syn. โผ
โผ (v.) throw into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So he has a steady supply of bodies to throw into the ring.เขาถึงได้มีคนเยอะเเยะ ไปต่อสู้ไง
What did you throw into the water earlier?ตะกี้เจ้าเอาอะไรโยนลงไปในน้ำอ่ะ?
I throw into a seafood stew.ฉันโยนลงไปในสตูว์อาหาร ทะเล

throw into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, 投入] put into operation; throw into battle; to put into
烘染[hōng rǎn, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˇ, 烘染] relief shading (in a picture); fig. to throw into relief
[rǎng, ㄖㄤˇ, 攘] throw into confusion

throw into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with
叩き込む;たたき込む[たたきこむ, tatakikomu] (v5m,vt) to drive into; to throw into; to hit into
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P)

throw into ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throw into
Back to top