ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throw in with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throw in with*, -throw in with-

throw in with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw in with (phrv.) ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด) See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ Syn. cast in with, fling in with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I never thought that she, of all people, would hurt me like this and throw in with these fucking bottom-feeders.ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอ จากคนทั้งหลาย จะทำฉันเจ็บขนาดนี้ แถมยังแสบกว่าคนอื่นอีก
What better way than to throw in with Wakefield?อะไรจะดีไปกว่า ร่วมมือกันกับเวคฟิล
You really thought we'd throw in with you?คุณคิดจริง ๆ เหรอ ว่าเราจะร่วมมือด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throw in with
Back to top